inotifywait: vài lưu ý

Chạy inotifywait khi khởi động

5 cách để gọi chạy ứng dụng khi khởi động, trong đó rc.local được gọi muộn hơn trước khi xuất hiện màn hình đăng nhập.

Nếu cho inotifywait giám sát một symbolic link thì có thể gây lỗi “không tìm thấy” vì symlink chỉ được khởi tạo sau khi quá trình boot hoàn tất, khi đó phải chạy vòng lặp chờ symlink xuất hiện mới gọi chạy inotifywait.

Một cách khác là gọi chạy một systemd service. Có thể cài đặt để service tự gọi lại một vài lần cho đến khi thành công.

Continue reading

Comments Off on inotifywait: vài lưu ý

Filed under Software

Software RAID và LVM

lvm và mdadm là hai tiện ích có mục đích tương tự nhưng nguyên lý lại hoàn toàn khác nhau, được thiết kế để xử lý dữ liệu đĩa. Điểm giống nhau nằm ở chỗ cả lvm và mdadm đều phân phối dữ liệu giữa các ổ đĩa ở cấp độ phần mềm. Nghĩa là, chúng ta có thể tạo một mảng RAID phần mềm hoặc đĩa lvm chỉ bằng khả năng của hệ điều hành , không có phần cứng bổ sung. Để hiểu sự khác biệt, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu từng công nghệ một.

Continue reading

Comments Off on Software RAID và LVM

Filed under Software

os.backup2 (v.20221205)

Hình #1: Ext4 layout

Script backup Debian OS thành file .img, có thể nén thành file .xz | .zstd | .gz

File kết quả có thể dùng ghi vào thẻ nhớ và khởi động từ thẻ nhớ này.

Mặc dù đĩa gốc có thể kiểu MBR hay GPT, đĩa backup .img được xây dựng kiểu MBR và chỉ gồm 2 partition boot và rootfs. Khi phục hồi thủ công bằng cách copy file từ đĩa .img, cần chép đè file cmdline.org và fstab.org lên cmdline.txt và fstab để trả lại cấu hình gốc.

Continue reading

Comments Off on os.backup2 (v.20221205)

Filed under Software

Lạc đề: kích hoạt MS Office

Vừa rồi mua key Office trên mạng, ai ngờ người ta giao key đã active online.

Một key Office retail ngoài kích hoạt online còn có thể kích hoạt by phone trên máy khác (không hiểu rõ về chính sách này của M$), vì vậy tôi phải tìm hiểu các script kích hoạt by phone. Các batch script này gọi chạy ospp.vbs của M$ nên an toàn hơn là dùng các tool. Ngoài ra nếu dùng tool lấy CID được gọi chạy qua giao diện web thì cũng an toàn hơn gọi chạy trực tiếp.

Cuối cùng là script actOffice.cmd ra mắt, biến tấu những gì đã có trên mạng.

Continue reading

Comments Off on Lạc đề: kích hoạt MS Office

Filed under Software

img.edit (v.20221104)

Script mở file ảnh .img để soạn thảo, cập nhật các thay đổi vào file img. Nếu file ảnh được nén bằng xz, zstd hay gz thì img.edit giải nén trước khi mở và nén lại khi đóng, ngoài ra không biết đến kiểu nén khác.

usage: img.edit
 -a file.img
 -d [file.img|mountpoint|device|]
 -D regular_expression của device|file.img
 -u file
 -z xz|std|gz file
 -n [file.img]

trong đó
 -a: Mở file.img để soạn thảo
 -d: Đóng file.img/mountpoint/device/tất cả file .img đã mở bằng img.edit
 -D: Đóng thiết bị/file.img khớp với regular expression
 -u: Giải nén file kiểu .xz/.zst/.gz
 -z: Nén file.img kiểu .xz/.zst/.gz
 -n: Không nén lại file.img/hoặc tất cả
Continue reading

Comments Off on img.edit (v.20221104)

Filed under Software

fallocate, truncate, dd

Có thể tạo một file giữ chỗ trên đĩa mà chưa có nội dung, bằng cách dùng các công cụ như fallocate, truncate, dd

 1. fallocate – Cấp chỗ cho file.
 2. truncate – Co/dãn kích thước file tới giá trị cho trước.
 3. dd – Sao chép file, bao gồm clone/create/overwrite.
Continue reading

Comments Off on fallocate, truncate, dd

Filed under Software

File crontab nằm ở đâu?

Cron là chương trình để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Cron là một daemon, nghĩa là nó chạy nền để thực thi những công việc được chỉ định mà không cần tương tác.

Trong file crontab, mỗi dòng là một công việc được cron thực thi, có dạng như sau

# ┌───────────── minute (0 - 59)
# │ ┌───────────── hour (0 - 23)
# │ │ ┌───────────── day of the month (1 - 31)
# │ │ │ ┌───────────── month (1 - 12)
# │ │ │ │ ┌───────────── day of the week (0 - 6) (Sun to Sat;
# │ │ │ │ │                  7 is also Sun)
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# * * * * * <command to execute>

Tham khảo tại đây hay tại đây

Continue reading

Comments Off on File crontab nằm ở đâu?

Filed under Software

cfip.acc (2): Cập nhật IP trên cloudflare

cfip.acc cập nhật tất cả IP v4/v6 của các record thuộc một tài khoản của cloudflare.com

usage:
 cfip.acc [-f][-v][-e auth_email][-k auth_key][-4][-6][-x exclude_domain]

 -f: buộc cập nhật
 -v: in thông báo ra file ~/cfip.acc.log (mặc định không)
 -e: email đăng nhập của tài khoản
 -k: API key của tài khoản, có quyền đọc ghi
 -4: cập nhật IP v4 (mặc định)
 -6: cập nhật IP v6
 -x: bỏ qua domain/subdomain này
Continue reading

Comments Off on cfip.acc (2): Cập nhật IP trên cloudflare

Filed under Software

certbot renew trên cloudflare

Certbot có thể dễ dàng tạo SSL cho domain và tất cả subdomain của nó, nhưng khi renew lại bị báo lỗi.

Chúng ta có thể khắc phục việc này bằng cách tạo script manual_auth_hookmanual_cleanup_hook.

 • manual_auth_hook (dấu _ thay vì dấu – như trên command line) giúp tạo record _acme-challenge.$CERTBOT_DOMAIN với giá trị $CERTBOT_VALIDATION để certbot chứng thực chủ domain
 • manual_cleanup_hook giúp xóa record _acme-challenge.$CERTBOT_DOMAIN khi đã tạo xong SSL

Khi certbot renew bao nhiêu domain thì các script trên được gọi bấy nhiêu lần, vì vậy việc tối ưu thời gian chờ record _acme-challenge có hiệu lực trên internet rất có ý nghĩa.

Chú ý các script này sử dụng API của cloudflare nên chỉ có giá trị với domain đặt ở cloudflare.com

Continue reading

Comments Off on certbot renew trên cloudflare

Filed under Software

400 bài đã đăng

Các bài đã đăng chung quanh đề tài Raspberry Pi, từ năm 2014 đến nay (khoảng 414 bài). Các bài đặt gần nhau có thể có liên quan nhau. Một số có thể cần cập nhật do phần cứng hay phần mềm liên quan đã được nâng cấp.

Continue reading

Comments Off on 400 bài đã đăng

Filed under Software