Syno NAS: VPN Server

DSM 7.2 hỗ trợ 3 loại VPN server:

 1. PPTP: loại này kém bảo mật, hiện nay ít được dùng
 2. OpenVPN: cần phải cài đặt thêm phần mềm ở client
 3. L2TP/IPsec: không cần cài thêm phần mềm ở client

Cài đặt L2TP/IPsec

1. Trên Router Internet, NAT 3 port về NAS: 1701, 500, 4500. Trên NAS cũng mở firewall cho 3 port này.

2. Trên NAS, mở VPN Server:

[ x ] Enable L2TP/IPsec VPN Server

 • Dynamic IP address: IP sẽ được cấp khi clients đăng nhập vào. Để mặc định
 • Maximum connection number: Số kết nối VPN tối đa. Để mặc định
 • Maximum connections of an account: Số kết nối VPN tối đa cho cùng một tài khoản. Để mặc định
 • Authentication: các phương thức chứng thực. Để mặc định

MTU:
[ – ] Use manual DNS
[ x ] Run in kernel mode

IKE authentication:
Pre-shared key: Một kiểu mật khẩu kết nối
Confirm pre-shared key:

[ x ] Enable SHA2-256 compatible mode (96 bits)

Chọn Apply

Cài đặt trên client

A. Windows

A1. Sửa Registry

 • Windows + R -> Nhập Regedit -> Enter
 • Search HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Sevices\PolicyAgent
 • New –> DWORD (32 bit) Value
 • Đặt tên khóa là AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule và Value data là 2
 • Khởi động lại Windows

A2. Cài đặt L2TP/IPsec

Settings > Network & Internet > VPN > VPN connections > Add VPN

 1. VPN provider: Windows (built-in).
 2. Connection name: Nhập tên của kết nối. (VD: “Synology VPN”)
 3. Server name or address: Nhập public IP hoặc DNS Name of the VPN server (VD: “example.dyndns.net” )
 4. VPN Type: Chọn L2TP/IPsec with pre-shared key
 5. Pre-shared key: Nhập Pre-shared key
 6. Type of sign-in info: Chọn User name and password
 7. User Name: Nhập User name
 8. Password: Nhập Password của User
 9. [ x ] Remember my sign-in info
 10. Save

Trên khay hệ thống sẽ có icon VPN dùng để kết nối VPN.

B. Mac OS

C. IOS

 1. Chọn Settings > General > VPNAdd VPN Configuration
 2. Type: L2TP
 3. Description: thí dụ NAS VPN
 4. Server: hostname hay WAN IP của NAS
 5. Account: account trên VPN server
 6. RSA SecurID: OFF
 7. Password: password của account
 8. Secret: pre-shared key khi cài đặt VPN
 9. Send All Traffic: ON
 10. Proxy: OFF

D. Android

Comments Off on Syno NAS: VPN Server

Filed under Software

Comments are closed.