Author Archives: anhtuan

Lạc đề: kích hoạt MS Office

Vừa rồi mua key Office trên mạng, ai ngờ người ta giao key đã active online.

Một key Office retail ngoài kích hoạt online còn có thể kích hoạt by phone trên máy khác (không hiểu rõ về chính sách này của M$), vì vậy tôi phải tìm hiểu các script kích hoạt by phone. Các batch script này gọi chạy ospp.vbs của M$ nên an toàn hơn là dùng các tool. Ngoài ra nếu dùng tool lấy CID được gọi chạy qua giao diện web thì cũng an toàn hơn gọi chạy trực tiếp.

Cuối cùng là script actOffice.cmd ra mắt, biến tấu những gì đã có trên mạng.

Continue reading

Comments Off on Lạc đề: kích hoạt MS Office

Filed under Software

img.edit (v.20221104)

Script mở file ảnh .img để soạn thảo, cập nhật các thay đổi vào file img. Nếu file ảnh được nén bằng xz, zstd hay gz thì img.edit giải nén trước khi mở và nén lại khi đóng, ngoài ra không biết đến kiểu nén khác.

usage: img.edit
 -a file.img
 -d [file.img|mountpoint|device|]
 -D regular_expression của device|file.img
 -u file
 -z xz|std|gz file
 -n [file.img]

trong đó
 -a: Mở file.img để soạn thảo
 -d: Đóng file.img/mountpoint/device/tất cả file .img đã mở bằng img.edit
 -D: Đóng thiết bị/file.img khớp với regular expression
 -u: Giải nén file kiểu .xz/.zst/.gz
 -z: Nén file.img kiểu .xz/.zst/.gz
 -n: Không nén lại file.img/hoặc tất cả
Continue reading

Comments Off on img.edit (v.20221104)

Filed under Software

fallocate, truncate, dd

Có thể tạo một file giữ chỗ trên đĩa mà chưa có nội dung, bằng cách dùng các công cụ như fallocate, truncate, dd

 1. fallocate – Cấp chỗ cho file.
 2. truncate – Co/dãn kích thước file tới giá trị cho trước.
 3. dd – Sao chép file, bao gồm clone/create/overwrite.
Continue reading

Comments Off on fallocate, truncate, dd

Filed under Software

File crontab nằm ở đâu?

Cron là chương trình để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Cron là một daemon, nghĩa là nó chạy nền để thực thi những công việc được chỉ định mà không cần tương tác.

Trong file crontab, mỗi dòng là một công việc được cron thực thi, có dạng như sau

# ┌───────────── minute (0 - 59)
# │ ┌───────────── hour (0 - 23)
# │ │ ┌───────────── day of the month (1 - 31)
# │ │ │ ┌───────────── month (1 - 12)
# │ │ │ │ ┌───────────── day of the week (0 - 6) (Sun to Sat;
# │ │ │ │ │                  7 is also Sun)
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# * * * * * <command to execute>

Tham khảo tại đây hay tại đây

Continue reading

Comments Off on File crontab nằm ở đâu?

Filed under Software

cfip.acc (2): Cập nhật IP trên cloudflare

cfip.acc cập nhật tất cả IP v4/v6 của các record thuộc một tài khoản của cloudflare.com

usage:
 cfip.acc [-f][-v][-e auth_email][-k auth_key][-4][-6][-x exclude_domain]

 -f: buộc cập nhật
 -v: in thông báo ra file ~/cfip.acc.log (mặc định không)
 -e: email đăng nhập của tài khoản
 -k: API key của tài khoản, có quyền đọc ghi
 -4: cập nhật IP v4 (mặc định)
 -6: cập nhật IP v6
 -x: bỏ qua domain/subdomain này
Continue reading

Comments Off on cfip.acc (2): Cập nhật IP trên cloudflare

Filed under Software

certbot renew trên cloudflare

Certbot có thể dễ dàng tạo SSL cho domain và tất cả subdomain của nó, nhưng khi renew lại bị báo lỗi.

Chúng ta có thể khắc phục việc này bằng cách tạo script manual_auth_hookmanual_cleanup_hook.

 • manual_auth_hook (dấu _ thay vì dấu – như trên command line) giúp tạo record _acme-challenge.$CERTBOT_DOMAIN với giá trị $CERTBOT_VALIDATION để certbot chứng thực chủ domain
 • manual_cleanup_hook giúp xóa record _acme-challenge.$CERTBOT_DOMAIN khi đã tạo xong SSL

Khi certbot renew bao nhiêu domain thì các script trên được gọi bấy nhiêu lần, vì vậy việc tối ưu thời gian chờ record _acme-challenge có hiệu lực trên internet rất có ý nghĩa.

Chú ý các script này sử dụng API của cloudflare nên chỉ có giá trị với domain đặt ở cloudflare.com

Continue reading

Comments Off on certbot renew trên cloudflare

Filed under Software

400 bài đã đăng

Các bài đã đăng chung quanh đề tài Raspberry Pi, từ năm 2014 đến nay (khoảng 414 bài). Các bài đặt gần nhau có thể có liên quan nhau. Một số có thể cần cập nhật do phần cứng hay phần mềm liên quan đã được nâng cấp.

Continue reading

Comments Off on 400 bài đã đăng

Filed under Software

Nextcloud và Minidlna

Nextcloud bảo vệ thư mục data nên nếu chia sẻ file trong thư mục data với Minidlna thì có thể khiến Minidlna không hoạt động. Chúng ta sẽ dùng External storage để giải quyết vấn đề này.

 • Trước hết giả sử đã cài đặt minidlna, nextcloud, cấu hình và phân quyền đúng.
 • Các thư mục video, music và picture dùng cho minidlna đặt ở thư mục /minidlna của partition hay physical volume riêng.
Continue reading

Comments Off on Nextcloud và Minidlna

Filed under Software

fstab

/etc/fstab là một trong những file quan trọng nhất trong hệ thống dựa trên Linux, vì nó lưu trữ thông tin tĩnh về hệ thống file, mount point của chúng và các mount options. Chúng ta sẽ tìm hiểu để biết chi tiết về cấu trúc của nó và cú pháp mà chúng ta có thể sử dụng.

1. Thiết bị khối
2. Mount point
3. Kiểu file system
4. Options
5. Sao lưu
6. Fsck
Continue reading

Comments Off on fstab

Filed under Software

Bảo hành tại Tiki – FPT

Màn hình AOC 32″ 2K của tôi bị sọc rồi không lên hình.
Nhờ Tiki bảo hành, Tiki chuyển cho người bán Le Huy Computer.
Le Huy nói không có trách nhiệm bảo hành, chuyển cho FPT.

Continue reading

Comments Off on Bảo hành tại Tiki – FPT

Filed under Software