Thứ tự boot của RPi

Công cụ làm việc với EEPROM trên PiOS có sẵn trong khi trên Ubuntu phải cài đặt

apt install libraspberrypi-bin rpi-eeprom
 • Kiểm tra version của bootloader của EEPROM
:~# vcgencmd bootloader_version
Sep 3 2020 13:11:43
version c305221a6d7e532693cc7ff57fddfc8649def167 (release)
timestamp 1599135103
update-time 0
capabilities 0x00000000
 • Xem cần cập nhật EEPROM không?
:~# sudo rpi-eeprom-update
BCM2711 detected
Dedicated VL805 EEPROM detected
BOOTLOADER: up-to-date
CURRENT: Thu Sep 3 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
 LATEST: Thu Sep 3 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
 FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default
VL805: up-to-date
CURRENT: 000138a1
 LATEST: 000138a1
 • Lệnh cập nhật EEPROM
:~# sudo rpi-eeprom-update -a
BCM2711 detected
Dedicated VL805 EEPROM detected
BOOTLOADER: up-to-date
CURRENT: Thu Sep 3 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
 LATEST: Thu Sep 3 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
 FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default
VL805: up-to-date
CURRENT: 000138a1
 LATEST: 000138a1
 • Xem thứ tự boot
:~# sudo rpi-eeprom-config
[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=1
POWER_OFF_ON_HALT=0

[all]
BOOT_ORDER=0xf41

Thứ tự tính từ phải sang trái

1 = Check SD card
4 = Check USB drive
f = Start again

Vậy 0xf41 là boot từ SD card trước, nếu không được thì boot từ USB

 • Đổi thứ tự boot
  Nếu dùng USB thì đổi thứ tự thành 0xf14 sẽ boot nhanh hơn nhưng khi làm việc với thẻ nhớ và USB sẽ dễ gây nhầm lẫn về ổ đĩa boot.
sudo -E rpi-eeprom-config --edit

[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=1
POWER_OFF_ON_HALT=0

[all]
BOOT_ORDER=0xf14

Comments Off on Thứ tự boot của RPi

Filed under Software

Comments are closed.