PHP cho Roundcube

Roundcube không thể chạy với lỗi

PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function mb_internal_encoding() in /mnt/www/webmail/program/lib/Roundcube/bootstrap.php:86

Tuy nhiên vấn đề không phải do thiếu thư viện mbstring mà là cài đặt thiếu thành phần PHP. Cài đặt thêm các thành phần PHP như sau

apt install php7.4 php7.4-{common, curl, mbstring, xmlrpc, mysql, gd, xml, intl, ldap, imagick, json, cli}

Ngoài ra trong Ubuntu, việc cài đặt PHP sẽ kéo theo tự động cài đặt apache2. Trường hợp dùng nginx sẽ phải mất công gở bỏ vì hai web server sẽ tranh nhau cổng 80, 443. Để không cài đặt modun apache, chúng ta thêm dấu – sau tên modun

apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4- php-imagick php7.4-{common, curl, mbstring, xmlrpc, mysql, gd, xml, intl, ldap, json, cli}

Hoặc đơn giản hơn, không install php, thay vào đó là php-fpm hay php-cli tùy nhu cầuapt install php-imagick php7.4-{common, curl, mbstring, xmlrpc, mysql, gd, xml, intl, ldap, json, fpm, cli}

Comments Off on PHP cho Roundcube

Filed under Software

Comments are closed.