Nextcloud và Minidlna

Nextcloud bảo vệ thư mục data nên nếu chia sẻ file trong thư mục data với Minidlna thì có thể khiến Minidlna không hoạt động. Chúng ta sẽ dùng External storage để giải quyết vấn đề này.

 • Trước hết giả sử đã cài đặt minidlna, nextcloud, cấu hình và phân quyền đúng.
 • Các thư mục video, music và picture dùng cho minidlna đặt ở thư mục /minidlna của partition hay physical volume riêng.

Mount partition hay physical volume

Chúng ta mount partition/physical volume thành thư mục /media qua fstab, tương tự như sau

# /etc/fstab
PARTUUID=4f000ade-b683-4c61-9999-b146315388fb /media ext4 defaults 0 2

Cập nhật hệ thống file

sudo mount -a

Khi đó cấu trúc thư mục của /media tương tự như sau:

ls -l /media
total 28

drwx------ 2 root   root   16384 Jul 1 13:07 lost+found
drwxrwxr-x 6 minidlna minidlna 4096 Sep  8 2021 minidlna

Cấu hình minidlna

Sửa đổi file /etc/minidlna.conf cho phù hợp, cụ thể:

# audio file
media_dir=A,/media/minidlna/music
# picture, video
media_dir=PV,/media/minidlna/picture
# video
media_dir=V,/media/minidlna/video
# database
db_dir=/media/minidlna/cache
# log
log_dir=/var/log/minidlna
...

Kiểm tra hoạt động minidlna

systemctl restart minidlna
systemctl status minidlna

Cấu hình nextcloud dùng chung /media/minidlna

Mở web UI của nextcloud với user có quyền admin

Mở Apps (hình #1). Xem ở Your Apps nếu External storage support có nút Enable thì bấm Enable.

Mở Settings. Cuộn xuống phần Administration, chọn mục External storage

 • Folder name: tuỳ ý
 • External storage: local
 • Authentication: None
 • Configuration: /media/minidlna
 • Available for: User hay Nhóm user được dùng external storage
 • Bấm dấu check để kết nối với external storage

Kiểm tra External storage trên nextcloud

 • Mở menu Files. Bấm vào mục External storage.
 • Nếu thấy liệt kê tên thư mục của External storage thì bấm vào đấy để thấy các file/thư mục của External storage
 • Thử mở file/upload file vào thư mục này. Nếu có lỗi xem lại Unix permissions của thư mục.

Định kỳ cập nhật External storage

Nextcloud có thể không phát hiện file/thư mục thay đổi trong External storage, chúng ta chạy cronjob để cập nhật.

*/3 * * * * sudo -u www-data /usr/bin/php /mnt/www/nextcloud/occ files:scan -n --all

Comments Off on Nextcloud và Minidlna

Filed under Software

Comments are closed.