xz Trình nén file hiệu quả

Các bản file ảnh của piOS được phân phối dưới dạng file nén xz. Tuy rằng trình ghi đĩa Raspberry Pi Imager cũng chấp nhận các loại file nén khác, nhưng xz được chọn vì hiệu quá nén cao. Tất nhiên dung lượng file nén nhỏ phải đánh đổi bằng thời gian nén lâu, có thể lên đến hàng giờ.

tar giảm kích thước file còn 32%
xz giảm kích thước file còn 21%

Các option thường dùng của xz

 -z, --compress   nén, mặc định
 -d, --decompress  giải nén
 -t, --test     kiểm tra file nén
 -l, --list     liệt kê thông tin về file .xz
 -k, --keep     không xóa file đầu vào
 -f, --force     xóa file đầu ra nếu đã có
 -c, --stdout    ghi ra màn hình, không xóa file đầu vào
 -0 ... -9      mức độ nén, mặc định 6
 -e, --extreme    cải tiến tỉ lệ nén, dùng nhiều CPU hơn
 -T, --threads=NUM  dùng tối đa NUM threads, mặc định 1
 -q, --quiet     không cảnh báo, dùng 2 lần để bỏ luôn thông báo lỗi 

Các trường hợp thường dùng

# Nén và giải nén
xz -d ClearOS-DVD-x86_64.iso
unxz ClearOS-DVD-x86_64.iso

# Nén không xóa file gốc
xz -k ClearOS-DVD-x86_64.iso
xz -kf ClearOS-DVD-x86_64.iso 

# Chỉ định mức độ nén
xz -k -8 ClearOS-DVD-x86_64.iso 
xz -k --best ClearOS-DVD-x86_64.iso

# Kết hợp với tar
tar -cf - *.txt | xz -7 > txtfiles.tar.xz
tar -cJf txtfiles.tar.xz *.txt

Comments Off on xz Trình nén file hiệu quả

Filed under Software

Comments are closed.