img.edit: Làm việc với file .img

img.edit mount các partition của file img vào đĩa ảo, do đó có thể đọc, thêm bớt, sao chép… nội dung file ảnh .img mà không cần ghi ra thẻ nhớ.

Sử dụng:
# Mount file img vào đĩa ảo
img.edit /path/to/file.img[.xz|.gz|.zst]

# Cập nhật file img và gở bỏ đĩa ảo
img.edit
Thí dụ #1
# ./img.edit 2022-04-04-raspios-bullseye-arm64-lite.img.xz
Decompressing...
2022-04-04-raspios-bullseye-arm64-lite.img.xz (1/1)
 100 %   270.4 MiB / 1,908.0 MiB = 0.142  45 MiB/s    0:42
Associate loop devices with 2022-04-04-raspios-bullseye-arm64-lite.img
+ Mount /dev/loop0p1 type vfat to /tmp/img.edit/loop0p1
+ Mount /dev/loop0p2 type ext4 to /tmp/img.edit/loop0p2

Please run img.edit with no parameter to detach /dev/loop0

# ./img.edit
Update all changes to the compressed file (Y/n)? n

Detach loop device /dev/loop0
- Unmount /dev/loop0p1 at /tmp/img.edit/loop0p1
- Unmount /dev/loop0p2 at /tmp/img.edit/loop0p2

Thí dụ #2
# ./img.edit 2022-07-09.mail.ly-le.info.img.xz
Decompressing...
2022-07-09.mail.ly-le.info.img.xz (1/1)
 100 %  331.0 MiB / 1,850.0 MiB = 0.179  32 MiB/s  0:58
Associate loop devices with 2022-07-09.mail.ly-le.info.img
+ Mount /dev/loop0p1 type vfat to /tmp/img.edit/loop0p1
+ Mount /dev/loop0p2 type ext4 to /tmp/img.edit/loop0p2

Please run img.edit with no parameter to detach /dev/loop0

./img.edit
Update all changes to the compressed file (Y/n)?

2022-07-09.mail.ly-le.info.img (1/1)
 100 %  331.0 MiB / 1,850.0 MiB = 0.179  3.3 MiB/s  9:12
Detach loop device /dev/loop0
- Unmount /dev/loop0p1 at /tmp/img.edit/loop0p1
- Unmount /dev/loop0p2 at /tmp/img.edit/loop0p2
 • img.edit giải nén các file gz, xz, zst thành img trước khi làm việc và sẽ nén lại khi gỡ bỏ đĩa ảo
 • Chạy img.edit không tham số sẽ cập nhật file img và gỡ bỏ đĩa ảo

Comments Off on img.edit: Làm việc với file .img

Filed under Software

Comments are closed.