Về IP version 6

Có một số cách lấy WAN IP v6, tất cả đều treo cho đến time out nếu domain không có IP v6 hoặc router không bật IP v6.

Thí dụ sau đây lấy IP v6 bằng cách dùng whoami.cloudflare

# server trả về IPv4 là @1.1.1.1
# server trả về IPv6 là @2606:4700:4700::1111
ip6=`dig txt ch +short whoami.cloudflare @2606:4700:4700::1111 | sed 's/"//g'`

# Nếu gặp lỗi, trả về chuỗi rỗng
[[ $? ]] && ip6='';

Comments Off on Về IP version 6

Filed under Software

Comments are closed.