Email Routing của cloudflare.com

Dịch vụ miễn phí này của cloudflare.com chuyển tiếp email từ một địa chỉ tùy ý với domain trên cloudflare sang một địa chỉ khác. Tuy nhiên không có SMTP, có lẽ dành thu phí trong tương lai.

Cloudflare cũng tạo MX, DMARC, SPF record trên domain tuy rằng việc này cần cho gởi hơn là nhận email.

Người dùng có thể đặt chuyển tiếp thư từ một địa chỉ, hay catch-all từ tất cả địa chỉ của domain

Dịch vụ này mới beta, người dùng đăng ký phải đợi 1 tuần mới được sử dụng.

Comments Off on Email Routing của cloudflare.com

Filed under Software

Comments are closed.