Web UI của camera trên MS. Edge

Giao diện web của camera thường thiết kế cho IE để chạy các addon. Để có thể sử dụng MS. Edge cho giao diện này cần phải mở chế độ tương thích với IE.

Comments Off on Web UI của camera trên MS. Edge

Filed under Software

Comments are closed.