Domain name cho camera

Mặc dù có nhiều dịch vụ DDNS miễn phí cung cấp tên miền động nhưng có thể không dùng được cho camera mà chỉ dùng cho website.

Nếu chúng ta đã có tên miền rồi thì có thể tạo thêm tên miền phụ cho các camera.

Việc ánh xạ tên miền sang IP động có thể dùng API của cloudflare.com

Trên mạng cục bộ có thể dùng dnsmasq để ánh xạ tên miền sang LAN ip.

Có thể khai báo trong /etc/dnsmasq.conf

# trỏ cam1.example.com sang 192.168.1.11
address=/cam1.example.com/192.168.1.11
...

# trỏ ngược 192.68.1.11 sang cam1.example.com
host-record=cam1.example.com,192.168.1.11
...

hay khai báo tương đương trong /etc/hosts

192.168.11.1    cam1.example.com

Hoạt động:

  • Truy cập cam1.example.com từ internet, domain được đổi thành WAN IP của router. Tại dnsmasq, tên miền trỏ tới LAN IP của cam1 là 192.68.1.11. Giao diện web của camera/Ứng dụng xem camera hoạt động tại IP này.
  • Truy cập cam1.example.com từ mạng cục bộ, dnsmasq đổi domain thành LAN IP của cam1.

Kiểm thử DDNS

nslookup camera.ly-le.info từ Windows, xong xem syslog từ dnsmasq server

  1. Chưa cài đặt IP tĩnh cho camera.ly-le.info trong dnsmasq.conf, dnsmasq forward cho DNS cloudflare.com
IP được trả về từ cloudflare.com /Không có thông tin về IPv6

2. Đã cài đặt IP tĩnh cho camera.ly-le.info là 10.0.0.100

IP được trả về từ dnsmasq /Không có thông tin về IPv6

Chú thích

  • Nếu vì lý do nào đó dnsmasq không chiếm được quyền DNS mặc định trên client thì phải đặt DNS server trên client là IP dnsmasq
  • Không cần NAT cũng như mở firewall cho port RTSP vì cuối cùng mọi việc chỉ diễn ra trên LAN

Comments Off on Domain name cho camera

Filed under Software

Comments are closed.