Unban một IP trong fail2ban

# cat /var/log/fail2ban.log
2021-10-22 10:31:37,511 fail2ban.actions    [12191]: NOTICE [dovecot] Restore Ban 66.131.38.234
2021-10-22 10:39:51,591 fail2ban.filter     [12191]: INFO  [dovecot] Found 10.0.0.1 - 2021-10-22 10:39:51
2021-10-22 10:40:03,245 fail2ban.filter     [12191]: INFO  [dovecot] Found 10.0.0.1 - 2021-10-22 10:40:03
2021-10-22 10:40:03,247 fail2ban.filter     [12191]: INFO  [dovecot] Found 10.0.0.1 - 2021-10-22 10:40:03
2021-10-22 10:40:03,286 fail2ban.actions    [12191]: NOTICE [dovecot] Ban 10.0.0.1

10.0.0.1 là ip của router đang dùng. Không hiểu anh này làm gì đó em dovecot mà bị ban? Điều này thấy rõ qua câu lệnh

# fail2ban-client status dovecot
Status for the jail: dovecot
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:   3
| `- File list:    /var/log/mail.log
`- Actions
  |- Currently banned: 2
  |- Total banned:   2
  `- Banned IP list:  66.131.38.234 10.0.0.1

Để unban một ip, chúng ta phải biết ip đó gây lỗi với ứng dụng nào (eg. dovecot)

# fail2ban-client set dovecot unbanip 10.0.0.1
1

# fail2ban-client status dovecot
Status for the jail: dovecot
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:   3
| `- File list:    /var/log/mail.log
`- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned:   2
  `- Banned IP list:  66.131.38.234

Comments Off on Unban một IP trong fail2ban

Filed under Software

Comments are closed.