Nâng cấp Debian 10 buster lên Debian 11 bullseye bằng dòng lệnh

  1. Thay đổi sources.list

Thay buster thành bullseye trong /etc/apt/sources.list

sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list

Thay đổi tên debian-security bullseye thành debian-security bullseye-security

sed -i 's/debian-security bullseye\/updates/debian-security bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list

Bỏ repositories bên thứ ba

sed -i 's/^/#/' /etc/apt/sources.list.d/*.list

2. Xong cập nhật hệ thống như bình thường

apt update && apt upgrade -y

Khi hiện apt-listchanges, gõ Q để thoát, còn lại thì gõ Enter khi được hỏi

3. Sau khi cập nhật xong phần tối thiểu. Gõ tiếp lệnh cập nhật hệ thống

apt dist-upgrade

Tương tự trên, gõ Q lần đầu rồi Enter các lần được hỏi sau.

4. Cuối cùng đến các lệnh dọn dẹp và khởi động lại hệ thống

apt autoremove
apt clean
shutdown -r now

5. Sau khi khởi động xong, kiểm tra phiên bản Debian

lsb_release -a

Kết quả tương tự như:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release:        11
Codename:       bullseye

Comments Off on Nâng cấp Debian 10 buster lên Debian 11 bullseye bằng dòng lệnh

Filed under Software

Comments are closed.