WordPress permalink

Sau vài lần cập nhật, WordPress không làm việc với các permalink khác Plain. Trước kia việc này giải quyết bằng đoan code sau trong khối server của WordPress

location / {
  try_files  $uri $uri/ /index.php?$args =404;
}

Giờ thì bấy nhiêu không đủ, phải là:

location / {
  if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^.*$ /index.php last;
  }
  try_files  $uri $uri/ /index.php?$args =404;
}

Comments Off on WordPress permalink

Filed under Software

Comments are closed.