Đồng bộ gmail bằng imapsync

Để có thể dễ dàng chạy imapsync với gmail, tài khoản gmail phải bật Less secure app access tại https://myaccount.google.com/security.

Cú pháp tổng quát được áp dụng như sau:

imapsync \
   --user1 foo@gmail.com \
   --password1 gmailsecret \
   --host2 localhost \
   --user2 tata \
   --gmail1

Dùng –gmail1 thay cho khai báo chi tiết về –host1

--host1 imap.gmail.com \
--ssl1 \
...

Tương tự, nếu sync từ gmail đến gmail

--user1 foo@gmail.com \
--password1 gmailsecret1 \
--user2 bar@gmail.com \
--password1 gmailsecret2 \
--gmail1 --gmail2

Một số option thường dùng với gmail, nếu cần ghi chi tiết

--maxbytespersecond 40_000 \
--maxbytesafter 2_500_000_000 \
--automap \
--maxsleep 2 \
--skipcrossduplicates \
--useheader="X-Gmail-Received" \
--useheader "Message-Id" \
--regextrans2 "s,\[Gmail\].,," \
--folderlast  "[Gmail]/All Mail"

–maxbytespersecond 40_000: không bắt buộc, theo nghĩa Gmail có thể cho phép truyền IMAP trên 2 GB mỗi giờ mà không ngắt kết nối.

–useheader=”X-Gmail-Received” –useheader “Message-Id”: không bắt buộc. Gmail có thể thêm thêm tiêu đề “X-Gmail-Received:” cho tất cả các email mà nó nhận được. Vì vậy, đây là lưu ý để imapsync có thể nhận dạng khi gặp tiêu đề này. “Message-Id” là để an toàn với quy tắc Gmail này.

–automap là tùy chọn nhưng nó sẽ lưu theo tên thư mục hoặc sử dụng –regextrans2 để ánh xạ tên thư mục.

regextrans2 “s, \ [Gmail ]. ,,” Nếu máy chủ imap đích của bạn không thích tên “[Gmail]”, thoát khỏi phần “[Gmail]” với option này. Bạn có thể chọn các thư mục được xuất để imap trong tùy chọn gmail, ví dụ: bạn có thể bỏ chọn “System labels”.

skipcrossduplicates là tùy chọn nhưng nó có thể tiết kiệm nhiều Gigabyte bộ nhớ đĩa. Trong giao thức imap, Gmail trình bày nhãn Gmail là các thư mục, do đó, một thông báo có nhãn “Công việc” “ProjectX” “Khẩn cấp” kết thúc trong ba thư mục imap khác nhau “Công việc” “ProjectX” và “Khẩn cấp” sau khi đồng bộ imap. Tùy chọn –skipcrossdrepeatates ngăn chặn hành vi này. Một vấn đề với –skipcrossdrepeatates là nhãn đầu tiên được đồng bộ hóa bởi imapsync đi đến thư mục tương ứng của nó nhưng các nhãn khác bị bỏ qua. Bạn có thể chọn những nhãn có ưu tiên bằng cách sử dụng tùy chọn –folderfirst. Ví dụ –folderfirst “Work” sẽ đồng bộ hóa các tin nhắn có nhãn “Work” trước tin nhắn có nhãn “CanWait” hoặc “Khẩn cấp”. Theo mặc định imapsync đồng bộ hóa các thư mục (nhãn Gmail) bằng cách sử dụng thứ tự chữ và số cổ điển.

folderlast “CanWait” sẽ chỉ đồng bộ hóa các tin nhắn có nhãn CanWait và chỉ có nó. —folderlast “[Gmail] / All Mail”, kết hợp với tùy chọn —skipcrossduplicates, sẽ chỉ đưa vào “[Gmail] / All Mail” các tin nhắn không được dán nhãn ở All Mail.

Comments Off on Đồng bộ gmail bằng imapsync

Filed under Software

Comments are closed.