Tắt hết led của RPi

Cài đặt trong file /boot/config.txt, có tác dụng trên các phiên bản RPi, cho đến RPi 4B:

# Disable Ethernet LEDs
dtparam=eth_led0=14
dtparam=eth_led1=14

# Disable the PWR LED
dtparam=pwr_led_trigger=none
dtparam=pwr_led_activelow=off

# Disable the Activity LED
dtparam=act_led_trigger=none
dtparam=act_led_activelow=off

Comments Off on Tắt hết led của RPi

Filed under Software

Comments are closed.