Google Assistant cho Hass

Để dùng GA cho HASS, trước hết HASS phải được cấu hình để có thể truy cập từ bên ngoài với domain nameSSL (chỉ cần dùng add-on DUCKDNS).

Chúng ta sẽ làm theo tuần tự 5 bước A – F, không quá khó, mất khoảng 10-15 phút, nhưng liên kết được HASS với GA miễn phí.

A. Tạo mới hoặc mở project đã có tại Actions on Google consoletạo liên kết với HASS

Phần này dài vì có nhiều mục, tuy nhiên chỉ là điền theo thủ tục, không có gì để phải suy nghĩ.

 1. Add/Import một project và đặt tên nó.
 2. Trong màn hình Welcome to your project, click chọn Home control > Smart Home
 3. Trên màn hình Overview > Quick setup, chọn Name your Smart Home action để cho tên mà chúng ta sẽ dùng để gọi home assistant trên Google Home hay Google Assistant.
 4. Trở lại Overview > Quick setup, chọn Setup account linking, cần thiết để ứng dụng của chúng ta giao tiếp được với HASS
 5. Chọn No, I only want to allow account creation on my website và click Next.
 6. Tại Linking type chọn OAuthAuthorization Code.
 7. Client ID: https://oauth-redirect.googleusercontent.com/, kể cả dấu / ở cuối.
 8. Client Secret: Gì cũng được, HASS không cần thông tin này.
 9. Authorization URL: https://your-domain.duckdns.org:8123/auth/authorize
 10. Token URL: https://your-domain.duckdns.org:8123/auth/token
 11. Confugure your client: Gõ email và click Add scope, rồi gõ name và click Add scope lần nữa.
 12. Không check Google to transmit clientID and secret via HTTP basic auth header.
 13. Testing instructions: Gì cũng được, vì chúng ta không submit app này.
 14. Click Save. Quick setup đã xong.

B. Build your action

 1. Trở lại Overview > Build your Action > Add Action(s), và click Add your first action
 2. Add fulfillment URL: https://your-domain.duckdns.org:8123/api/google_assistant
 3. Click Done.

C. Trở lại Overview > Test > Simulator. Nó sẽ tạo phiên bản nháp của Test App để sử dụng cho HASS tuy chúng ta sẽ không cần test ở đây.

D. Thêm google_assistant component vào file cấu hình configuration.yaml và khởi động lại HASS

 • Để lấy project_id, bấm hình bánh xe kế bên Overview > Project Settings
google_assistant:
 project_id: test-12345
# api_key: !secret ga_api_key
 exposed_domains:
 - switch
 - light
 - group

E. Mở ứng dụng Google Home Settings > Add > Set up device > Works with Google
Chúng ta sẽ thấy [test] your app name liệt kê dưới Add new, chon nó để thêm vào HASS, tuy nhiên đôi khi phải chờ đến 2 ngày mới xuất hiện [test] your app name.

Chú thích

 • Google có thể thay đổi trình tự tạo projectaction trong tương lai, tuy nhiên xu hướng là đơn giản đi.
 • Trong khai báo google_assistantconfiguration.yaml, api_key là tùy chọn. Tuy nhiên không có API key, chúng ta không thể nói “Ok Google, sync my devices” để cập nhật danh sách thiết bị từ HASS vào Google Home App, mà phải unlink rồi relink tài khoản Google App. Vì vậy việc tạo API Key được khuyến khích.

F. Vào Google Cloud API Console và chọn project vừa tạo trong giai đoạn trước, kế đến click ENABLE APIS AND SERVICES

Tiếp theo, Search và ENABLE HomeGraph API.

Cuối cùng, click Credentials > Create credentials > API Key

Copy API Key vừa tạo và sửa lại file cấu hình configuration.yaml, sau đó restart HASS.

google_assistant:
 project_id: YOUR_PROJECT_ID 
 api_key: YOUR_API_KEY
 exposed_domains:
 - switch
 - light
 - group

Comments Off on Google Assistant cho Hass

Filed under Software

Comments are closed.