Bài 12: Công cụ tải về – aria2 và pyLoad

Aria2 và pyLoad đều là những công cụ download đa luồng, rất nhanh. pyLoad có nhiều addon giúp download từ nhiều file server cho dù có tài khoản hoặc không, mặt khác giao diện web của pyLoad dễ dùng hơn giao diện dòng lệnh của Aria2 (Aria2 cũng có giao diện web, tuy phải cài thêm)

Cả hai công cụ này đều có những modun chạy ngầm ngay khi khởi động máy, vì vậy chỉ nên chọn lựa cài đặt một trong hai.

Trước hết cần cập nhật Raspbian

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

pyLoad

1. Tải về và cài đặt
Phiên bản cuối cùng 0.4.9 (12-2011). Từ đó đến nay (10-2014) không có thêm phiên bản nào.

sudo apt-get install -y python-pycurl python-qt4 python-crypto python-imaging tesseract-ocr tesseract-ocr-eng
sudo wget http://download.pyload.org/pyload-v0.4.9-all.deb
sudo dpkg -i pyload-v0.4.9-all.deb
sudo rm pyload-v0.4.9-all.deb
cd /usr/share/pyload
./pyLoadCore.py

Cài đặt theo từng dòng lệnh bên trên. Nếu dòng đầu tiên có lỗi, chạy tiếp dòng lệnh sau đây để sửa lỗi.

sudo apt-get -f install

Sau khi cài đặt xong, theo hướng dẫn trên màn hình để cấu hình pyLoad. Mục chọn nằm trong cặp ngoặc vuông là mặc định, enter để chọn. Nếu đã cài đặt fastcgi thì chọn fastcgi thay vì webserver tích hợp.

2. Gọi chạy pyLoad và giao diện web

Khởi động pyLoad bằng dòng lệnh

pyLoadCore --daemon

sau đó có thể mở giao diện web của pyLoad qua địa chỉ

http://IP_của_RPI:8000

Để pyLoad được gọi chạy mỗi khi khởi động, chạy lệnh crontab -e và thêm vào dòng

@reboot pyLoadCore --daemon

3. Cập nhật addon

Addon được cập nhật tự động. Nếu addon được cập nhật, cần khởi động lại pyLoad.

pyLoadCore -q
pyLoadCore --daemon

Aria2

1. Tải về và cài đặt

sudo apt-get install aria2

2. Tạo file cấu hình

mkdir /root/.aria2
sudo touch /root/.aria2/aria2.session
sudo nano /root/.aria2/aria2.conf

Ghi nội dung sau vào aria2.conf

#
## aria2 config
#
# man page  = http://aria2.sourceforge.net/manual/en/html/aria2c.html
# file path = $HOME/.aria2/aria2.conf

dir=/mnt/download
file-allocation=trunc
continue=true
# daemon=true

##
log=/var/log/aria2.log
console-log-level=warn
log-level=warn
##

max-concurrent-downloads=5
max-connection-per-server=10
min-split-size=5M
split=16
disable-ipv6=true

##
input-file=/root/.aria2/aria2.session
save-session=/root/.aria2/aria2.session
save-session-interval=30
##

enable-rpc=true
rpc-allow-origin-all=true
rpc-listen-all=true
#rpc-listen-port=6800
# mã bảo mật tùy ý, dùng lại trên giao diện web
rpc-secret=dAde2fxiySce7P123456Q7B0fk47ZAuCKOYbabcdefG
#rpc-user=
#rpc-passwd=

# khai báo để có thể dùng https trong giao diện web
rpc-secure
rpc-certificate=/etc/nginx/ssl/fullchain.pem
rpc-private-key=/etc/nginx/ssl/privkey.pem

##
follow-torrent=mem
follow-metalink=mem
enable-dht6=false
peer-id-prefix=-TR2770-
user-agent=Transmission/2.77
seed-time=0
#seed-ratio=1.0
bt-seed-unverified=true
bt-save-metadata=true

##
ftp-pasv=true
ftp-reuse-connection=true

Sửa lại các dòng màu xanh trong file config cho phù hợp nhu cầu.

 • Chạy aria2 qua dòng lệnh

 

aria2c --conf-path=/root/.aria2/aria2.conf

Nếu không có lỗi, gõ Ctrl+C để thoát aria2

 • Chạy aria2 ngầm, không có giao diện
aria2c --conf-path=/root/.aria2/aria2.conf -D

3. Download bằng dòng lệnh

# link web
aria2c http://example.org/mylinux.iso

# 2 link một lúc
aria2c http://a/f.iso ftp://b/f.iso

# 2 kết nối cho cùng một link
aria2c -x2 http://a/f.iso

# BitTorrent
aria2c http://example.org/mylinux.torrent

# BitTorrent Magnet URI
aria2c 'magnet:?xt=urn:btih:248D0A1CD08284299DE78D5C1ED359BB46717D8C'

# Metalink
aria2c http://example.org/mylinux.metalink

# Download URIs found in text file
aria2c -i uris.txt

4. Các cách khác

 • Tạo file Bash khởi chạy aria2
nano /etc/init.d/aria2

với nội dung như sau

#! /bin/sh
# /etc/init.d/aria2

### BEGIN INIT INFO
# Provides: aria2cRPC
# Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
# Required-Stop: $network $local_fs $remote_fs
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: aria2c RPC init script.
# Description: Starts and stops aria2 RPC services.
### END INIT INFO

RETVAL=0
case "$1" in
start)
        echo -n "Starting aria2c daemon\n"
        umask 0000
        aria2c --daemon --conf-path=/root/.aria2/aria2.conf
        RETVAL=$?
        ;;
stop)
        echo -n "Shutting down aria2c daemon\n"
        killall aria2c
        RETVAL=$?
        ;;
restart)
        $0 stop
        sleep 3
        $0 start
        ;;
*)
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
 • Đặt thuộc tính thực thi và cho aria2 chạy mỗi khi khởi động máy
chmod +x /etc/init.d/aria2
update-rc.d aria2 defaults 99

Chú ý: aria2c chỉ phải chạy thường trực khi có chương trình cần giao tiếp với nó như WebUI-Aria2

 • Cài đặt giao diện web cho aria2
 1. Tải về WebUI-Aria2 https://github.com/ziahamza/webui-aria2/archive/master.zip
 2. Giải nén đặt trong thư mục www của Web server (xem Bài 12)
 3. Dùng một browser mở trang webui-aria2
 4. Mở trình đơn Settings -> Connection Settings, điền
  – Enter the port: 6800
  – Enter the secret token (optional): < Nhập giá trị rpc-secret >
  [ Save Connection Configuration ]
 5. Mở trình đơn Add -> Nhập URI của file cần download
 6. Có thể đóng máy tính, để RPi tự download…

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *