Bài 11: Ổ đĩa đám mây – copy.com

Hiện nay, copy.com là dịch vụ ổ đĩa đám mây duy nhất hổ trợ RPI. Ứng dụng copy.com dành cho RPI tải về từ http://copy.com/install/linux/Copy.tgz và dùng lệnh  tar -xvf ./Copy.tgz để giải nén, chỉ giữ lại các file trong thư mục armv6 dành cho RPI

Copy bao gồm 2 ứng dụng: CopyCmd và CopyConsole

1. CopyCmd

usage: CopyCmd [module] [module arguments] [command] [command arguments]

1. Module Cloud quản lý file ở ổ đĩa đám mây

usage: Cloud [ -authToken= | -cloudAddress= | -debugOutput | -password= | -username= ]

username cần phải có, authToken có thể thay cho password. Module Cloud dùng các lệnh sau

 • authClient –  Tạo ra authToken dùng thay cho password
~/copy/CopyCmd Cloud -username=lnt@ly-le.info -password=**** authClient
 • checkAuth – Kiểm tra sự hợp lệ của authentication token
~/copy/CopyCmd Cloud -username=lnt@ly-le.info -authToken=ATC-743ad0505ad226887fa72905bff0b0dfxxxxxxxx checkAuth
 • exclude – Thêm/bớt các file không cần đồng bộ
usage: exclude [ -exclude | -list | -unexclude ] [cloud path1] [cloud path2] [...]

Options:
 -exclude  Exclude
 -list  List current excludes
 -unexclude  Unexclude
~/copy/CopyCmd Cloud -username=lnt@ly-le.info -password=**** exclude -exclude "/Portable Apps" /Skydrive
~/copy/CopyCmd Cloud -username=lnt@ly-le.info -password=**** exclude -list
 • get – Tải về file
usage: get [ -r ] cloud_path local_path

Options:
 -r  recurse
~/copy/CopyCmd Cloud -username=lnt@ly-le.info -password=**** get -r /tool /mnt/download
 • link – Tạo link công cộng cho một hay nhiều paths (có thể dùng wild cards)
usage: link [ -regex | -t ] [path1] [path2] [...]

Options:
 -regex  Regex
 -t  Token only
 • [ ls | dir | list ] – liệt kê file/thư mục của path (có thể dùng wild cards)
usage: [ ls | dir | list ] [ -d | -e | -p | -r | -regex ] [path1] [path2] [...]

Options:
 -d  Include deleted
 -e  Include excludes
 -p  Include parts
 -r  Recurse list
 -regex  Regex
 • mkdir – Tạo thư mục tại ổ đĩa đám mây
 usage: mkdir [path]
~/copy/CopyCmd Cloud -username=lnt@ly-le.info -password=**** mkdir /test
 • put – Tải file lên ổ đĩa đám mây
usage: put [ -r ] [local path] [cloud path]

Options:
-r  Recursive list
~/copy/CopyCmd Cloud -username=lnt@ly-le.info -password=**** put -r /mnt/tool /backup

Dòng lệnh trên sẽ sao chép /mnt/tool thành /backup/tool.

CopyCmd không hiểu wildcard, vì vậy put -r /mnt/tool/* /backup sẽ gây lỗi.

Để sao chép tất cả file của /mnt/tool vào /backup, dùng put -r /mnt/tool/ /backup

Để xóa thư mục và tất cả file bên trong, dùng rm /folder/

 • rm – Xóa thư mục tại ổ đĩa đám mây
usage: rm [path]
 • undelete – Phục hồi file/thư mục đã xóa tại ổ đĩa đám mây
 usage: undelete [path]

2. Module Config – Cấu hình dịch vụ Copy, bao gồm các tùy chọn ẩn.

*WARNING* Modifying entries in here can break copy!

usage: Config

Module Config dùng các lệnh sau:

 • list – Trả về một hay nhiều tùy chọn cấu hình
 usage: list
~/copy/CopyCmd Config list
 • default – Reset cấu hình về mặc định
 usage: default [option name]
 • get – Trả về thông tin cấu hình
 usage: get [config name]
~/copy/CopyCmd Config get csmCloudAddress
 • put – Đặt cấu hình
 usage: put [option name] [option value]

3. Module Overlay – Commandline options for the overlay, install, repair, remove, etc.

usage: Overlay

Module Overlay dùng các lệnh:

 • install – Installs the Copy overlay lib on this machine, may require admin privileges
usage: install
 • remove – Un-installs the Copy overlay from this machine
usage: remove
 • repair – Repairs the installation of the overlay on this machine
usage: repair
 • status – Reports status of a path (wild cards are supported)
usage: status [ -d | -w ] [path1] [path2] [...]

Options:
 -[ d | detailed ]  Shows detailed status
 -[ w | watch ]  Continually watch path for changes for the specified number of milliseconds (default to 5000)

2. CopyConsole – Copy agent trên dòng lệnh

usage: CopyConsole [ -appdata | -daemonize | -debugOutput | -debugToConsole | -password | -root | -username ]

Options: 
    -[ appdata | data ]  Vị trí các file ứng dụng Copy
    -[ daemonize | daemon ]  Chạy ngầm
    -[ debugOutput | debug ]  Cho phép debug
    -[ debugToConsole | consoleOutput | console ]  Debug ra màn hình
    -[ password | pass | p ]  Mật khẩu đăng nhập copy.com
    -[ root | r ]  Vị trí thư mục sẽ được đồng bộ với ổ đĩa đám mây
    -[ username | user | u ]  User đăng nhập copy.com

Chạy thường trực CopyConsole để đồng bộ thư mục /backup_me với ổ đĩa đám mây

~/copy/CopyConsole -u=lnt@ly-le.info -p=**** -daemon -r=/backup_me

 

Chú thích:

 1. Với những tác vụ cần nhiều thời gian như put, rm… CopyCmd có thể gặp lỗi timeout. Cần tạo cronjob cho các tác vụ này.
  Error: Curl socket timed out
 2. Các truy cập đồng thời đến copy.com cũng có thể gây lỗi quá tải ở server.
  Error: Problem communicating with Copy cloud. Please contact support@copy.com, or try again later.

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *