Cài đặt UnRar (non-free)

Dường như không thể cài đặt unrar (non-free) trên Debian 10 (Buster)!

Chúng ta phải biên dịch và cài đặt từ file deb. May mắn là có script làm sẵn che dấu bớt sự phức tạp.

  • Đầu tiên là mở file /etc/apt/sources.list, xóa dấu # trước #deb-src
deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free rpi
  • Sau đó chạy script
wget https://gist.githubusercontent.com/chwe17/89db2526d568d1376aa780991761894f/raw/ceac400fe97915f4da6e45560b6f064ac6c9c701/unrar.sh  #<<- chú ý
sudo chmod a+x unrar.sh
sudo ./unrar.sh

Chú thích

  • Nội dung file unrar.sh được tải về bên trên, như sau, có thể bỏ đi dòng sed vì chúng ta cài đặt từ buster và chúng ta đã tự sửa file sources.list như bên trên. Vì vậy chỉ cần tạo file unrar.sh có nội dung là dòng cd $(mktemp -d) … thay vì tải về và sửa.
#!/bin/bash
# make it executable with: sudo chmod a+x unrar.sh
# execute with: sudo ./unrar.sh
sed -i 's+#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi+deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi+g' /etc/apt/sources.list
cd $(mktemp -d) && apt-get update && apt-get build-dep unrar-nonfree && apt-get source -b unrar-nonfree && dpkg -i unrar*.deb

Tóm lại, toàn bộ thao tác nằm trong script cài đặt unrar.sh là

#!/bin/bash

sed -i 's|^#\(deb-src .*$\)|\1|' /etc/apt/sources.list
cd $(mktemp -d) && apt-get update && apt-get build-dep unrar-nonfree && apt-get source -b unrar-nonfree && dpkg -i unrar*.deb

Sau đó chạy

sudo chmod a+x unrar.sh
sudo ./unrar.sh
  • Dùng 7z có thể không giải nén được file .rar, nhất là file có mật khẩu.

Comments Off on Cài đặt UnRar (non-free)

Filed under Software

Comments are closed.