Gỡ cài đặt Hassio và Docker

A. Gỡ Hassio

  • stop services
sudo systemctl stop hassio-supervisor.service
sudo systemctl stop hassio-apparmor.service

  • disable services
sudo systemctl disable hassio-supervisor.service
sudo systemctl disable hassio-apparmor.service
  • remove services
sudo rm -rf /etc/systemd/system/hassio-supervisor.service
sudo rm -rf /etc/systemd/system/hassio-apparmor.service
  • removing hassio folders (ngoại trừ config folder)
sudo rm -rf /usr/sbin/hassio-supervisor
sudo rm -rf /usr/sbin/hassio-apparmor

B. Gỡ Docker (và các container)

dpkg -l | grep -i docker

Giả sử kết quả liệt kê ra docker-ce và docker-ce-cli

sudo apt-get purge -y docker-ce docker-ce-cli
sudo apt-get autoremove

Nếu muốn xóa tất cả images, containers, và volumes:

sudo rm -rf /var/lib/docker
sudo rm /etc/apparmor.d/docker
sudo groupdel docker
sudo rm -rf /var/run/docker.sock

C. Nếu không gỡ Docker mà chỉ xóa image, container và volumn

docker stop $(docker ps -a -q)
docker rm $(docker ps -a -q)

Comments Off on Gỡ cài đặt Hassio và Docker

Filed under Software

Comments are closed.