Cài đặt Docker trên Debian Buster

Script install.sh của Docker không tương thích với Debian Buster.

Phần lớn mẹo được đưa ra là cài đặt Docker trong môi trường Debian Stretch, thay vì Debian Buster.

  • Bắt đầu là sửa file /etc/apt/sources.list.d/docker.list đổi chữ buster thành stretch
sed -i 's/buster/stretch/' /etc/apt/sources.list.d/docker.list
apt update

  • Sau đó cài đặt Docker bằng dòng lệnh
apt install --no-install-recommends docker-ce docker-ce-cli

Chú thích

  • Nếu đã cài đặt không thành công Docker thì trước hết gở ra bằng các dòng lệnh
apt purge docker-ce docker-ce-cli
apt autoremove

Comments Off on Cài đặt Docker trên Debian Buster

Filed under Software

Comments are closed.