[Tasmota] Timer theo sunrise/sunset

Thay vì đặt timer bằng cách chỉ định giờ – phút, Tasmota cho phép chỉ định thời gian theo thiên văn sunrise/sunset.

Thời gian mặt trời mọc/lặn thay đổi theo mùa và vị trí chúng ta đang ở. Trái với suy nghĩ của nhiều người, đặt timezone cho đúng cũng không giúp xác định giờ mặt trời mọc/lặn, mà phải dùng kinh độ và vĩ độ của vị trí chúng ta đang ở.

Để có kinh độ/vĩ độ, dùng Google Map https://www.google.com/maps/ , phóng to để tìm vị trí trên bản đồ, sau đó bấm chuột phải, chọn What’s here để có kinh độ và vĩ độ. Một cách khác là dùng trang https://latitude.to/map/vn/vietnam/cities, chọn thành phố rồi phóng to bản đồ để tìm vị trí, kinhđộ và vĩ độ xuất hiện bên dưới bản đồ.

Các lệnh sau đây ghi kinh độ và vĩ độ vào bộ nhớ thiết bị dùng Tasmota:

latitude 10.123456
longitude 106.123456

hay một dòng lệnh:

Backlog latitude 10.123456; longitude 106.123456

Sau đó đặt timer như trong hình

Có thể tạo tối đa 16 timer

  • (1) Chp phép dùng timer
  • (2) Chọn relay thứ mấy để tắt/mở
  • (3) Tắt hay mở
  • (4) và (7) Lập lại mỗi ngày
  • (5) sunrise hay sunset. Giờ ghi ở đây chính là giờ mặt trời mọc/lặn
  • (6) Gia giảm thời gian

Có thể tạo nhiều timer, sau đó save (8)

Chú thích

Qui luật này thiết lập cho thiết bị Tasmota, không liên quan gì đến HASS

Comments Off on [Tasmota] Timer theo sunrise/sunset

Filed under Software

Comments are closed.