Xiaomi Hub và LAN mode

LAN mode là kiểu kết nối qua mạng LAN (thí dụ, đến Hassio server) chứ không kết nối với server bên ngoài (thí dụ, server Xiaomi ở China).

Không chỉ Xiaomi Hub, nhiều thiết bị Sonoff cũng có LAN mode, vì vậy có thể không cần flash firmware Tasmota nếu chỉ có nhu cầu dùng thiết bị một cách cơ bản.

Giả sử đã tạo account cho ứng dụng Mi Home, đã chọn region Chinangôn ngữ English, đã add Mi Controle Hub vào Mi Home.

Thí dụ sau đây dùng Mi Home trên Android:

 1. Chọn thiết bị Mi Control Hub và chờ 1 lúc để thiết bị được khởi tạo
 2. Chạm ba chấm ở góc trên bên phải
 3. Chọn About

 4. Chạm version đàng sau Plug-in version vài lần cho đến khi xuất hiện thêm trình đơn “Wireless communication protocol
 5. Chạm “Wireless communication protocol
 6. Gạt nút chọn Wireless communication protocol (1), ghi chép Password (2) và bấm nút OK (3)

Mật khẩu trên được dùng để khai báo Hub Mi Control trong Hassio, trong configuration.yaml

Sau khi khai báo xong, khởi động lại Hass server, các thiết bị đã kết nối với Mi Control Hub đều dùng được trong Hass. Đặc biệt, vẫn sử dụng bình thường ngay cả khi không có internet.

xiaomi_aqara:
 discovery_retry: 5
 gateways:
  key: !secret mi_hub_key
  mac: !secret mi_hub_mac

Comments Off on Xiaomi Hub và LAN mode

Filed under Software

Comments are closed.