[Tasmota] Xóa thông điệp Retain

Thông điệp Retain được phát đi từ MQTT server hay từ chính bản thân thiết bị nhằn mục đích lưu trữ trang thái vừa rồi của thiết bị (công tắc on/off…). Tuy nhiên việc lưu giữ này đôi khi gây những hiện tượng không mong muốn như công tắc tự on/off…

Sau đây là cách xóa các thông điệp Retain trong CSDL của MQTT.

  1. ssh vào MQTT server
  2. Chạy lệnh
mosquitto_pub -h hostname -t topic -u username -P password -n -r -d
  • hostname: hostname/ip của MQTT server
  • topic: tên của thiết bị, thí dụ cong_tac_nha_kho
  • nếu không dùng username/password thì bỏ 2 tham số này

Comments Off on [Tasmota] Xóa thông điệp Retain

Filed under Software

Comments are closed.