[Tasmota] Flash firmware bằng PyFlasher

NodeMCU PyFlasher dựa trên esptool.py, vốn phát triển cho NodeMCU, firmware dành cho ESP8266 như Sonoff.

PyFlasher có giao diện đồ họa, có bản chạy trên Windows hay Mac, flash nhanh.

Phiên bản Windows có thể bị nhận dạng nhầm là có virus, tuy nhiên virustotal.com kiểm chứng không có virus.

  1. Chọn cổng COM nơi gắn Serial to USB của sonoff. Để auto nếu không chắc
  2. Chọn file firmware
  3. Đặt Baud rade = 115200, Flash mode = DOUT, Erase flash = yes
  4. Click Flash NodeMCU và theo dõi tiến trình flash ở cửa sổ console

Comments Off on [Tasmota] Flash firmware bằng PyFlasher

Filed under Software

Comments are closed.