[Tasmota] Chuẩn bị flash Sonoff T1

Dụng cụ

  • USB-to-Serial converter
  • 5 dây nối đầu đực – đầu cái
  • Tua vít
  • Máy tính có cổng USB

Tách board mạch Sonoff

Dùng tua vit cạy nắp kính của Sonoff T1 và cạy board mạch lấy riêng ra

Nối dây

Lưu ý chỉ dùng VCC 3.3V

Cho Sonoff vào chế độ flash

Nối GND với cổng GPIO0 đồng thời cắm USB-to-Serial converter vào cổng USB của máy tính. Chờ vài giây rồi bỏ dây ra.

Tìm hiểu xem converter dùng cổng COM nào (Windows X – M – Xem mục Ports)

Firmware

Tải về firmware Tasmota cho Sonoff tại đây

Ngoài ra, có thể dùng các bản beta mới nhất tại đây

Flash

Dùng một trong 3 cách sau:

  1. Dùng ESPtool (Python) (Xem ở đây)
  2. Dùng FlashESP8266.exe cùng với esptool.exe (Xem ở đây)
  3. Dùng NodeMCU PyFlasher (Xem ở đây)

Cách thứ nhất phải cài đặt Python và Esptool, nhưng chạy được trên nhiều OS, là cách căn bản nhất, có thể backup firmware gốc và flash firmware mới

Cách thứ hai và ba chủ yếu là bổ sung giao diện cho ESPtool.py để tránh các tham số dòng lệnh phức tạp, chỉ chạy trên Windows, không phải cài đặt, tuy nhiên không thể backup firmware.

Comments Off on [Tasmota] Chuẩn bị flash Sonoff T1

Filed under Software

Comments are closed.