MS Edge và intranet

MS Edge không thể mở local web.

MS nói rằng có vấn đề về tương thích, nhưng giải pháp lại do người dùng tìm ra.

  1. Mở RegEdit. Tìm theo đường dẫn rất dài sau đây
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Storage\microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge\TabProcConfig
  2. Xóa tất cả key (tên trang web) trong mục này. Đây là các trang web bị khóa.

Comments Off on MS Edge và intranet

Filed under Software

Comments are closed.