miniDLNA không cập nhật danh sách file

miniDLNA không cập nhật cơ sở dữ liệu sau khi thêm các file music/picture/video mặc dù đã cấu hình trong /etc/minidlna.conf

# Automatic discovery of new files in the media_dir directory.
inotify=yes

Lúc này phải ép miniDLNA tạo lại CSDL bằng cách xóa file files.db hay chạy sudo minidlna -R, rồi khởi động lại minidlna

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ cấu hình dùng inotify nhưng hệ thống chưa cài đặt inotify.

Dòng lệnh cài đặt sau đây sẽ giải quyết được vấn đề

sudo apt-get install inotify-tools

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *