Giảm béo cho Raspbian

Raspbian ngay từ ban đầu đã kèm theo những ứng dụng mà nếu user chỉ dùng màn hình console thì chúng trở nên dư thừa. Khi đó tốt nhất là cài đặt Raspbian Lite (vốn chỉ chiếm dụng ~ 820MB), bằng không thì phải giảm béo cho Raspbian thôi.

Câu lệnh gỡ bỏ ứng dụng không cần thiết như sau

sudo apt-get purge tên_ứng_dụng

Danh sách các ứng dụng có thể gở bỏ từ Raspbian như sau:

  • wolfram-engine  (~ 650MB)
  • libreoffice*  (~ 250 MB)
  • minecraft-pi
  • sonic-pi (~ 100MB)

Câu lệnh giảm béo RPi

sudo apt-get purge -y wolfram-engine libreoffice* minecraft-pi sonic-pi

Sau đó chạy thêm lệnh

sudo apt-get autoremove -y
sudo apt-get autoclean -y

Tổng dung lượng thu lại được là trên 1 GB

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *