Bài 24: Print server

RPI có thể đóng vai trò Print Server, quản lý việc in qua mạng mặc dù các máy in nối với RPI không có tính năng in qua mạng.

Nối máy in vào cổng USB của RPI và bật điện

  • Cài đặt CUPS qua dòng lệnh
apt-get install cups

cups và các gói phụ thuộc sẽ được cài đặt

  • Giả sử ta đang đăng nhập và cài đặt cups với user pi, chạy dòng lệnh sau đây để cho phép user pi quản trị các máy in
sudo usermod -a -G lpadmin pi
  • Sửa file cấu hình /etc/cups/cupsd.conf theo các từ in xanh để có thể quản trị cups từ máy tính khác
# Only listen for connections from the local machine.
#Listen localhost:631

#CHANGED TO LISTEN TO LOCAL LAN
Port 631

# Restrict access to the server...
<Location />
Order allow,deny
Allow @Local
</Location>

# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow @Local
</Location>

# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
AuthType Default
#Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow @Local
</Location>
  • Khởi động lại CUPS bằng lệnh service cups restart
  • Thêm máy in vào CUPS

Mở trang quản trị CUPS tại địa chỉ https://IP_of_RPI:631

Sau đó chọn tab Administrator, đánh dấu Share printers connected to this system và click Change Settings. CUPS sẽ khởi động lại, sau đó click Add Printer, các máy in nối với cổng USB của RPI sẽ được liệt kê

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *