Author Archives: lnt

cloudflare: Script cập nhật IP cho tất cả DNS record A

Script giúp cập nhật IP của domain nhiều subdomain trên cloudflare.com một cách tự động với cú pháp đơn giản.

Cú pháp của script như sau:

cfIP [-f] mydomain.com subdomain[,subdomain2...]
  -f: xóa cache/buộc cập nhật
  subdomain: có thể là sub thay cho sub.mydomain.com, hay
  @: thay cho mydomain.com, hay
  *: thay cho tất cả subdomain trừ ra @
  -subA: ngoại trừ subA

Thí dụ

cfIP mydomain.com @,\*    # Update IP cho mọi record A
cfIP mydomain.com @,mail,mx  # Update IP cho @, subdomain mail và mx
cfIP mydomain.com -f \*    # xóa cache và cập nhật cho mọi subdomain
cfIP mydomain.com \*,-mx   # update mọi subdomain, trừ mx

Số lần gọi hàm API của cloudflare.com để cập nhật n record A là từ 0 đến n+2, so với cách gọi thông thường là từ 0 đến 2n+1, nghĩa là nhanh hơn và ít lần gọi hàm hơn khi n > 1.

Continue reading

Comments Off on cloudflare: Script cập nhật IP cho tất cả DNS record A

Filed under Software

Script cập nhật IP động cho cloudflare

cloudflare.com không phải chuyên về dịch vụ Dynamic DNS – hỗ trợ cập nhật IP động cho tên miền, nhưng nó có thư viện API mạnh giúp thêm/bớt/sửa đổi DNS record (không chỉ là A record) nên về mặt ứng dụng, cloudflare cũng là một công ty dịch vụ về DDNS. Nhưng vì không chuyên, việc thay đổi IP cho DNS record A của cloudflare khó hơn nhiều dịch vụ DDNS khác.

Continue reading

Comments Off on Script cập nhật IP động cho cloudflare

Filed under Software

Cập nhật IP động nhờ dnsomatic.com

Nếu chúng ta có dùng dịch vụ IP động cho tên miền hay tên miền DDNS thì phải sử dụng script hay app để định kỳ cập nhật IP cho tên miền. Nếu dùng nhiều dịch vụ tên miền động khác nhau thì phải chạy nhiều script, mỗi dịch vụ lại có cú pháp cập nhật IP khác nhau.

Continue reading

Comments Off on Cập nhật IP động nhờ dnsomatic.com

Filed under Software

Script cập nhật IP động cho namecheap.com

Khi sử dụng dynamic DNS, namecheap cho phép cập nhật IP động cho

 1. @: domain chính, thí dụ domain.com
 2. subdomain: subA thay cho subA.domain.com
 3. *: thay cho tất cả subdomain, không tính @

Trong trường hợp * và một subdomain được cập nhật IP khác nhau thì sub domain được ưu tiên dùng IP của mình.

Mỗi tên miền dùng dynamic DNS có một mật khẩu để cập nhật IP do namecheap cấp, không phải mật khẩu đăng nhập. Trước khi dùng script, khai báo các tham số trong mảng DOMAIN của script. Nếu update IP gặp lỗi, script sẽ gởi email thông báo về REPORT_TO.

Continue reading

Comments Off on Script cập nhật IP động cho namecheap.com

Filed under Software

Postfix, SMTP relay và mySQL

Ở bài trước chúng ta mô tả việc dùng SMTP relay bằng cách soạn thảo trực tiếp vào các file cấu hình của Postfix.

Việc soạn thảo trực tiếp các file cấu hình của Postfix ngoài ưu điểm đơn giản ra còn có bất tiện là phải mã hoá file và khởi động lại Postfix.

Nếu mail server có dùng CSDL thì có thể dùng câu lệnh SQL để cấu hình mail server, không cần mã hoá file và khởi động lại Postfix. Ngoài ra có thể cấu hình từ xa không cần ssh.

Continue reading

Comments Off on Postfix, SMTP relay và mySQL

Filed under Software

Postfix và SMTP relay

Postfix gởi email từ một IP động thường bị chặn, trả lại hay vào Spam.

Vấn đề không chỉ vì IP động mà quan trọng nhất là IP động do nhà mạng cấp thường nằm trong nhiều danh sách đen của các tổ chức chống spam.

Ta né tránh vấn đề này bằng cách gởi email qua trung gian của các mail server uy tín khác như Google, Microsoft, Mailjet… Tất nhiên là có những hạn chế về số lượng email hay số người nhận được gởi trong ngày.

Continue reading

Comments Off on Postfix và SMTP relay

Filed under Software

iRedMail – Mail server cho mọi nhà

iRedMail là một script kèm theo các ứng dụng nhỏ giúp dễ dàng cài đặt và quản lý một mail server.

Mặc dù sử dụng các phần mềm nguồn mở như Postfix, Dovecot… nhưng bản Pro của iRedMail có giá rất cao, từ 500$/năm, bản free vẫn đầy đủ tính năng nhưng chỉ có công cụ quản lý ở mức rất cơ bản.

Các tính năng của iRedMail

 • Postfix SMTP server
 • Dovecot IMAP server
 • Nginx web server to serve the admin panel and webmail
 • OpenLDAP, MySQL/MariaDB, or PostgreSQL for storing user information
 • Amavised-new for DKIM signing and verification
 • SpamAssassin for anti-spam
 • ClamAV for anti-virus
 • Roundcube webmail
 • SOGo groupware, providing webmail, calendar (CalDAV), contacts (CardDAV), tasks and ActiveSync services.
 • Fail2ban for protecting SSH
 • mlmmj mailing list manager
 • Netdata server monitoring
 • iRedAPD Postfix policy server for greylisting
Continue reading

Comments Off on iRedMail – Mail server cho mọi nhà

Filed under Software

Lỗi cài đặt phpMyAdmin

Khi mySQL/Mariadb có mật khẩu root thì phpmyadmin không thể tạo CSDL phpmyadmin vì mặc định nó xem như root không có mật khẩu.

Error
MySQL said:
#1045 – Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)
phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in your configuration and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.

Continue reading

Comments Off on Lỗi cài đặt phpMyAdmin

Filed under Software

Cài đặt bộ gõ Bamboo

Trên Raspbian không dùng add-apt-repository nên phải cài trực tiếp

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/lamlng/Raspbian_9.0/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:lamlng.list
wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/home:lamlng/Raspbian_9.0/Release.key -O Release.key
apt-key add - < Release.key
apt-get update
apt-get install ibus-bamboo

Sau đó vào iBus Preferences – Input Method – Add thêm bộ gõ Vietnamese – Bamboo rồi khởi động lại iBus

Comments Off on Cài đặt bộ gõ Bamboo

Filed under Software

phpinfo() không có dữ liệu

<?php
phpinfo();
?>

Hàm phpinfo không xuất ra thông tin nào, rõ ràng không phải lỗi cú pháp mà có thể lệnh này không hoạt động.

Mở file php.ini, tìm từ khóa disable_functions. Ta có thể thấy không chỉ phpinfo mà còn nhiều hàm khác nữa:

disable_functions = posix_uname,eval,pcntl_wexitstatus,posix_getpwuid,
xmlrpc_entity_decode,pcntl_wifstopped,pcntl_wifexited,pcntl_wifsignaled,phpinfo,
phpAds_XmlRpc,pcntl_strerror,ftp_exec,pcntl_wtermsig,mysql_pconnect,
proc_nice,pcntl_sigtimedwait,posix_kill,pcntl_sigprocmask,fput,system,
phpAds_remoteInfo,ftp_login,inject_code,posix_mkfifo,highlight_file,
escapeshellcmd,show_source,pcntl_wifcontinued,fp,pcntl_alarm,pcntl_wait,
ini_alter,posix_setpgid,parse_ini_file,ftp_raw,pcntl_waitpid,
pcntl_getpriority,ftp_connect,pcntl_signal_dispatch,pcntl_wstopsig,
ini_restore,ftp_put,passthru,proc_terminate,posix_setsid,pcntl_signal,
pcntl_setpriority,phpAds_xmlrpcEncode,pcntl_exec,ftp_nb_fput,ftp_get,
phpAds_xmlrpcDecode,pcntl_sigwaitinfo,shell_exec,pcntl_get_last_error,
ftp_rawlist,pcntl_fork,posix_setuid

Muốn dùng lại hàm nào thì bỏ nó ra khỏi danh sách cấm. Sau đó khởi động lại php-fpm

Comments Off on phpinfo() không có dữ liệu

Filed under Software